VIA SOPHIAE - CESTA MOUDROSTI 2018


Tento transformovaný již sedmý tříletý vzdělávací cyklus je určen pro hledající z řad jak širší veřejnosti, tak z řad terapeutické, psychoterapeutické či masérské odbornosti. Ve vzdělávacím cyklu jsou také velmi vítány partnerské či manželské páry, které díky vzdělání nové doby mohou nastoupit či prohloubit cestu vědomého partnerství, plně žít skutečný potenciál i smysl vzájemného vztahu a připravit tak láskyplný prostor a podporu „duhovým dětem“. Via Sophiae inspiruje všechny účastníky k překročení všech dosavadních paradigmat založených na oddělenosti, čímž se podílí na evoluci vědomí vedoucí ke vědomému sjednocení všeho a všech – holistickému vědomí.

Oslovuji tedy vás, kteří se hledáte, jste na cestě sebeobjevování a kráčíte vstříc svému sebe vědomí – vědomí si sebe sama, svých hodnot, svých kvalit, svých slabých stránek, ale i své duše a ducha a celé své bytosti. Oslovuji vás, kteří hledáte cestu své duše, svého životního záměru a svého naplnění v nové době. Oslovuji vás, kteří již nadále nechcete být součástí nefunkčních systémů osobních ani kolektivních, vás, kteří se chcete tvořivě a konstruktivně podílet na Životě osobním i na Životě na Zemi v souladu a s důvěrou v univerzální i zemské principy. Oslovuji vás, kteří jste na cestě k vědomé lidské bytosti jako novému evolučnímu druhu.

Buďte tedy zváni na hlubokou cestu sebeléčení tělesných, emocionálních i duševně duchovních rovin. Buďte zváni na cestu očištění i projevení se. Očistěme společně své tělo fyzické, emocionální, mentální i astrální, abychom pravdivě cítili sebe. Buďte zváni mezi bytostmi spřízněnými.

Cíl vzdělávání


Cílem tříletého vzdělávání je čistá, svobodná, odpovědná, lidská bytost vědomá si své cesty a projevující sebe samu. Ty z vás, kdož ucítí, že na cestě vaší duše je i terapeutická profese, doprovodím k praktikování dovedností a k naplnění. Hlavním nástrojem se pro vás pak může stát vědomá práce s vlastním energetickým systémem, vědomé vedení kosmické i zemské energie, vědomá práce s vlastním zdrojem, víra založená na autentickém prožitku, zušlechtěné ego, pokora a přírodní prostředky poskytované matkou Zemí.

Nástroje naší společné cesty

Hlavním nástrojem je prožitek a procítění – sebezkušenost. Budeme tedy prožívat a uvědomovat si sebe sama v různých úrovních vědomí. Plně a pravdivě se spojíme se svým tělem, se svými emocemi, se svou myslí i se svou duší a její cestou. Získáme příležitost, očistit se pomocí tradičních očistných technik. Díky očištění rozvineme více smyslové i nadsmyslové vnímání a podpoříme vlastní intuici i vedení ve svém životě. Prostřednictvím konstelačních technik nahlédneme více do svých vnitřních procesů a uzdravíme svůj vztah k rodičům i vlastní mužský i ženský aspekt. Cvičeními na koordinaci mozkových hemisfér rozvineme jak rozumové, tak intuitivní schopnosti. Pomocí nejrůznějších léčebných metod se naučíme vědomě zacházet se svojí vlastní energií a postupně se ponořit ke svému vlastnímu zdroji – ke své esenci. Pravidelným propojováním s esencí pomocí meditačních technik zesílíme tok energie a její manifestaci v životě. Při skupinové terapeutické práci budeme také využívat energii záměru a osvojíme si sílu energetické práce se záměrem.

Společně zvýšíme citlivost k planetě Zemi, abychom mohli vlastním tvořením podporovat svůj i její vývoj. Naučíme se ukotvovat do kolektivního vědomí lidstva zralejší evoluční principy.

Časový koncept

První rok nás čeká sedm víkendových setkání, ve druhém a třetím roce celkem dvacet setkání. V prázdninových měsících budete mít možnost účastnit se případných dalších pobytů – termíny a programy případně vzniknou dle potřeb skupiny.

Výuka probíhá vždy v jednom víkendu v měsíci . Studijní víkendy v Praze se střídají s pobytovými a prožitkovými víkendy. Ve druhém a třetím ročníku jsou zařazena pobytová soustředění a případně prázdninová praxe dle časových možností studentů směřujících k terapeutické činnosti.

Termíny

21. – 22.4. zahájení
Aktuální program

Oblasti vzdělávání

Lidská bytost

Etika a spiritualita

Harmonie a zákonitosti Univerza

Holistické vědomí

Holistický sebezkušenostní program

Holistické metody harmonizace

Co studiem získáte

Získáte zpět Sebe a možnost svobodné volby ve svém vlastním životě. Překročíte omezující a napodmiňované osobní, rodové, partnerské, společenské i náboženské vzorce myšlení i chování. Získáte restart ve svém vlastním životě.

Ukončení vzdělávání

Každý ročník zakončíme písemnou sebereflexí, abychom se postupně naučili zdravě a pravdivě reflektovat sami sebe a vrůstali tak do sebe – vědomí. Ti z vás, kteří se budou ubírat profesionální terapeutickou cestou ukončí ročník navíc praktickou zkouškou a celé studium certifikací s kvalifikací holistický terapeut. Všichni potom zakončíme Via Sophiae závěrečným slavnostním rituálem.

Cena a hodnota vzdělávání vyjádřena v penězích

První ročník lze hradit jednorázovým předplatným 18.000 Kč či ve dvou splátkách 2 x 9.500 Kč. Cena nezahrnuje ubytování a stravu po dobu pobytu. Případný masérský kurz bude také hrazen zvlášť a za zvýhodněnou cenu.

Pro druhý a třetí ročník jednorázové předplatné činí 30.000 Kč a splátky ve výši 2x 16.000 Kč. Cesta proběhne vždy v deseti víkendech.

!!! Pro podporu partnerství a manželství ve smíru a bezpodmínečné lásce mají páry 50 % slevu na školném.

Cena zahrnuje jedinečný prožitkový systém vzdělávání a osobního i spirituálního rozvoje, průvodcovství v očistném procesu po celou dobu studia, možnost osobních konzultací, užívání výukových pomůcek, harmonický a energetický čistý prostor pro výuku, garanci předávání v praxi ověřených a účinných léčebných technik, prostředků a praktických nástrojů.

Přihlášky

Via Sophiae se otevírá komornímu počtu deseti účastníků s velmi individuálním přístupem, ale zároveň intenzivní skupinovou dynamikou.

Přihlašujte se nejpozději do 20.3.2018 na sona.hajkova@centrum.cz

Uveďte, prosím, celé jméno, datum narození, i to kde se momentálně na své životní cestě nacházíte. Během března proběhne informační a seznamovací schůzka pro potenciální zájemce o studium, sledujte tedy aktuální program CPL.

Děkuji všem potenciálním zájemcům za důvěru i příležitost vyvíjet se a objevovat krásu a pestrost žití i bytí společně s vámi.

Via Sophiae se opírá o mé dlouholeté zkušenosti z terapeutické práce a více než 22 000 klientských případů z praxe, o osobní zkušenosti psychospirituálního vývoje i života v naplnění a hojnosti, také o vlastní intuitivní vedení a schopnost nacítění na potřeby a možnosti skupiny díky několikaleté úspěšné práci se skupinami.

Bude mi ctí i potěšením doprovázet Vás částí Vaší jedinečné cesty.
MUDr. Soňa Hájková
Průvodce Via Sophiae
Terapeut a lektor Centra přírodní léčby